نبات تخــت ممتاز زعفرانی

  • محتوی نبات تخت یا همان نبات سنتی می باشد .که مورد استقبال عطاری ها قرار گرفته است. از خصوصیات نبات تخت پر شیره و پر زعفران بودن و طرد بودن آن می باشد. از ویژگی های این نبات ضخامت کم آن می باشد که به راحتی با دست شکسته می شود .

نبات تخــت ممتاز زعفرانی


محتوی نبات تخت یا همان نبات سنتی می باشد .که مورد استقبال عطاری ها قرار گرفته است. از خصوصیات نبات تخت پر شیره و پر زعفران بودن و طرد بودن آن می باشد. از ویژگی های این نبات ضخامت کم آن می باشد که به راحتی با دست شکسته می شود .
عنوان مقدار

محصولات مشابه