نبات چوبی زعفرانی کریستال بزرگ

  • جنس بسته بندی از نوع ظروف کریستال می باشد. حاوی 21 عدد نبات چوبی زعفرانی می باشد .بدلیل جنس بسته بندی شده مناسب جهت صادرات می باشد.وزن این محصول معمولا بالای 500 گرم می باشد

نبات چوبی زعفرانی کریستال بزرگ


جنس بسته بندی از نوع ظروف کریستال می باشد. حاوی 21 عدد نبات چوبی زعفرانی می باشد .بدلیل جنس بسته بندی شده مناسب جهت صادرات می باشد.وزن این محصول معمولا بالای 500 گرم می باشد
عنوان مقدار

محصولات مشابه
جنس بسته بندی از نوع ظروف کریستال می باشد. حاوی 21 عدد نبات چوبی زعفرانی می باشد .بدلیل جنس بسته بندی شده مناسب جهت صادرات می باشد.وزن این محصول معمولا بالای 500 گرم می باشد

کد محصول : 51

جنس بسته بندی از نوع ظروف کریستال می باشد. حاوی 21 عدد نبات چوبی زعفرانی می باشد .بدلیل جنس بسته بندی شده مناسب جهت صادرات می باشد.وزن این محصول معمولا بالای 500 گرم می باشد

نبات چوبی زعفرانی کریستال بزرگ

جنس بسته بندی از نوع ظروف کریستال می باشد. وزن این محصول معمولا بالای 500 گرم می باشد. در این بسته بندی 10عدد نبات چوبی زعفرانی در یک سمت جعبه و در سمت دیگر آن تعداد10 عدد نبات چوبی سفید چیده شده است.

کد محصول : 52

جنس بسته بندی از نوع ظروف کریستال می باشد. وزن این محصول معمولا بالای 500 گرم می باشد. در این بسته بندی 10عدد نبات چوبی زعفرانی در یک سمت جعبه و در سمت دیگر آن تعداد10 عدد نبات چوبی سفید چیده شده است.

نبات چوبی ترکیبی کریستال بزرگ

از جنس ظروف کریستالی بوده و حاوی 21 عدد نبات چوبی می باشد . به دلیل محکم بودن بسته بندی مناسب جهت صادرات می باشد.

کد محصول : 53

از جنس ظروف کریستالی بوده و حاوی 21 عدد نبات چوبی می باشد . به دلیل محکم بودن بسته بندی مناسب جهت صادرات می باشد.

نبات چوبی سفید کریستال بزرگ