شناسه بهداشت و سیب سلامت

1396/11/9

نبات شهدبهار تولید کننده نبات صادراتی در بسته بندی های زیبا و محکم  به شماره شناسه بهداشت 39/1029 از سازمان غذا و دارو( قم) به فعالیت می پردازد وجهت سهولت مشتریان خارج از کشور  گواهی بهداشت لاتین را  از سازمان مربوطه دریافت نماید. نشانگر رنگی تغذیه نیز در تصویر نیز درتصویر مشاهد می شود. 


نظرات

ایجاد نظر