سپندارمذگان شهدبهار

1396/12/6

سپندارمذگان نبات شهدبهار

به مناسبت روز عشق و سپندارمذگان نبات شهدبهار ماندد روال چند سال گذشته در این روز به پرسنل خوب  خود به رسم یاد بود و تشکر هدیه ایی کوچک تقدیم کرد.این روز در این مجموعه به عنوان روز عشق به شهد بهار توسط همکاران نماگذاری شده است!. 


نظرات

ایجاد نظر