معرفی نبات

1396/7/12

معرفی  نبات

کریستال هایی که در نبات ایجاد می شود از نظر وضعیت فیزیکی و نوع کریستال هایشان با قند و شکر متفاوت می باشد.( به عبارتی ساده نبات بلور یافته شکر می باشد) بهمین دلیل خاصیت نبات با قند و شکر متفاوت است برای مثال : بخار آب و یخ هر دو از یک جنس هستند(آب) ولی خاصیت شان باهم فرق دارد.

کریستال های زیبای نبات شهدبهار طی یک مکانیزم فیزیکی تابع زمان و دما ، از محلول اشباع شده شکر در آب بوجود می آید.