حتی طولانی ترین شب به آفتاب می رسد

چه سخاوتمند است پاییز،که شکوه بلندترین شبش را خالصانه پیشکش تولد زمستان کرد...
زمستانتان سفیدوسلامت... یلدا مبارک...

گالری تصویر

حتی طولانی ترین شب به آفتاب می رسد

شب یلدایتان مبارک


چه سخاوتمند است پاییز،که شکوه بلندترین شبش را خالصانه پیشکش تولد زمستان کرد... زمستانتان سفیدوسلامت... یلدا مبارک...